HMPRO DJSI 2021

โฮมโปร ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน

โฮมโปร ต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน ‘Dow Jones Sustainability Index (DJSI)’ กลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากลตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้านคือ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นเลิศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาสินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living

ด้านการพัฒนาสินค้า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคัดสรรสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานสากลรับรอง เพื่อสนับสนุนการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Consumption) ให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาสินค้าในกลุ่ม Eco Product ซึ่งประกอบด้วย สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ และสินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมทั้งยกระดับสินค้ากลุ่ม Eco Product ให้เป็นสินค้า ECO Choice ที่คัดสรรพิเศษเพื่อเป็นตัว เลือกให้กับลูกค้า รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านการพัฒนาการบริการ บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการเถ้าแก่น้อย โดยยกระดับฝีมือช่างให้มีมาตรฐาน และเพิ่มจำนวนทีมช่างให้เพียงพอต่อการขยายายสาขา เพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องบ้าน และส่งมอบงานบริการให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ บริการ Home Service สูงขึ้น

DJSI เป็นดัชนีความยั่งยืนระดับโลก จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ซึ่งประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกให้การยอมรับและใช้เป็นข้อมูลในการลงทุน การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่องเป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต

“การได้รับเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 เป็นเครื่องยืนยันว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และยังเป็นปัจจัยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายคุณวุฒิ กล่าวปิดท้าย