A.J.Plast คว้ารางวัลการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนประจําปี 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะองค์กรที่โปร่งใสและให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเป็นเลิศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืนหรือ One report ทั้งในรูปแบบของรายงาน รูปแบบออนไลน์ หรืออินโฟกราฟิก รวมทั้งการเปิดเผยผ่านเว็บไซต์

ซึ่งในงาน นายทศพล จินันท์เดช รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจากสถาบันไทยพัฒน์ โดย เอ.เจ.พลาสท์ เป็นหนึ่งใน 56 บริษัทจดทะเบียน ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปีนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: Triple J communication

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้