“โนวาแวกซ์” ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญ มูลค่ารวม 65 ล้านดอลลาร์

โนวาแวกซ์ อิงค์ ( Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพผู้พัฒนาและจำหน่ายวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับโรคติดเชื้อรุนแรง ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญแบบรับประกันการจำหน่าย (underwritten) จำนวน 6,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ 10.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นสามัญรวมกันได้ 65 ล้านดอลลาร์ โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โนวาแวกซ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มอีก 975,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ โดยหักส่วนลดการจัดจำหน่ายและค่าคอมมิชชัน การเสนอขายครั้งนี้คาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

เจพีมอร์แกน ( J.P. Morgan) เจฟเฟอรีส์ (Jefferies) และโคเวน (Cowen) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการจัดสรรหุ้นและตัวแทนผู้จัดจำหน่ายหุ้นสามัญครั้งนี้ ขณะที่บี ไรลีย์ ซิเคียวริตีส์ (B. Riley Securities) และเอชซี เวนไรท์ แอนด์ โค (H.C. Wainwright & Co.) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการเสนอขายหุ้นสามัญ

นอกเหนือจากการประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญแล้ว โนวาแวกซ์ยังประกาศราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพตามที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เงินต้นรวม 150 ล้านดอลลาร์ อัตราผลตอบแทน 5.00% ซึ่งครบกำหนดในปี 2570 ( “หุ้นกู้”) โดยเสนอและขายให้แก่ผู้ที่เชื่อว่าเข้าข่ายเป็นผู้ซื้อภาคสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรา Rule 144A ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์สหรัฐ ปี 2476 ฉบับแก้ไข โดยในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ โนวาแวกซ์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ซื้ออันดับแรกมีตัวเลือก 30 วันในการซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวในวงเงินเพิ่มเติมอีก 25.25 ล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นกู้นี้คาดว่าจะสิ้นสุดในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการบรรลุผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ และการเสนอขายหุ้นกู้พร้อมกันนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบรรลุผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญ

โนวาแวกซ์ประมาณการว่ารายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ หลังจากหักส่วนลดและค่าคอมมิชชันของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการเสนอขายโดยประมาณที่ชำระโดยโนวาแวกซ์แล้ว จะอยู่ที่ประมาณ 60.7 ล้านดอลลาร์ (หรือประมาณ 69.8 ล้านดอลลาร์ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เลือกซื้อหุ้นเพิ่มเติม)

โนวาแวกซ์อาจนำรายได้สุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญ และการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีที่บรรลุผลสำเร็จ ไปใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเดินหน้าเปิดตัววัคซีน Nuvaxovid ในเชิงการค้าทั่วโลก การชำระคืนหรือการซื้อคืนส่วนหนึ่งในหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแปลงสภาพแบบไม่มีหลักประกัน ดอกเบี้ย 3.75% ที่ครบกำหนดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 วงเงินต้นรวม 325 ล้านดอลลาร์ ไปจนถึงเงินทุนหมุนเวียน รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการทดลองทางคลินิก การชำระคืนภายใต้ข้อตกลงการจัดหาของเรา เช่นเดียวกับการซื้อกิจการและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์อื่น ๆ

บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ( SEC) แล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 และมีผลแล้ว การเสนอขายหุ้นสามัญจะทำได้โดยใช้หนังสือชี้ชวนเสริมและหนังสือชี้ชวนประกอบเท่านั้น ก่อนลงทุนในหุ้นสามัญ ผู้ซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวนเสริมที่อธิบายเงื่อนไขของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ ที่โนวาแวกซ์ยื่นต่อ SEC เพื่อศึกษาข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับโนวาแวกซ์และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนดังกล่าว อ่านสำเนาหนังสือชี้ชวนเสริมเบื้องต้นและหนังสือชี้ชวนประกอบแบบอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้บนเว็บไซต์ SEC ที่ www.sec.gov นอกจากนี้ ยังจะอ่านสำเนาหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้บนเว็บไซต์ SEC ที่ www.sec.gov ได้เช่นกัน และอาจขออ่านได้จากเจพีมอร์แกน ส่งถึง บรอดริดจ์ ไฟแนนเชียล โซลูชันส์ ( Broadridge Financial Solutions) ที่ตั้ง 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 โทร: (866) 803-9204 หรืออีเมล: prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; เจฟเฟอรีส์ แอลแอลซี (Jefferies LLC) ส่งถึง อิควิตี ซินดิเคท โพรสเปกตัส ดีพาร์ทเมนต์ (Equity Syndicate Prospectus Department) ที่ตั้ง 520 Madison Avenue, New York, NY 10022 โทร: (877) 821-7388 หรืออีเมล: prospectus_department@jefferies.com หรือโคเวน แอนด์ คอมพานี แอลแอลซี (Cowen and Company, LLC) ผ่านทางบรอดริดจ์ ไฟแนนเชียล โซลูชันส์ ที่ตั้ง 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ส่งถึงแผนกหนังสือชี้ชวน โทร: (833) 297-2926 หรืออีเมล: PostSaleManualRequests@broadridge.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ที่เสนอในรัฐหรือเขตอำนาจอื่นใดที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าว ผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจนั้น

เกี่ยวกับโนวาแวกซ์

โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) เป็นบริษัทชีวเทคโนโลยีที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีลูกผสมอันเป็นกรรมสิทธิของบริษัท ผนวกรวมพลังและความเร็วของพันธุวิศวกรรม เพื่อสร้างอนุภาคนาโนที่มีคุณสมบัติสร้างภูมิต้านทานสูง ที่คิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก วัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งทั่วโลก ทั้งองค์การอาหารและยาสหรัฐ คณะกรรมาธิการยุโรป และองค์การอนามัยโลก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานกำกับดูแลอีกหลายแห่งทั่วโลกที่กำลังพิจารณาวัคซีนตัวนี้ เพื่อเพิ่มข้อบ่งใช้และขยายให้ครอบคลุมกลุ่มวัยรุ่นและใช้เป็นเข็มกระตุ้น และนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 แล้ว โนวาแวกซ์ยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนลูกผสมเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ (CIC) ในการทดลองทางคลินิกเฟส 1/2 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา ทั้งยังอยู่ระหว่างการประเมินวัคซีนที่เจาะจงสายพันธุ์โอมิครอนด้วย (NVX-CoV2515) เช่นเดียวกับวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและโอมิครอน วัคซีนเหล่านี้ผนวกรวมสารเสริมฤทธิ์แบบใช้ซาโปนินอันเป็นกรรมสิทธิของโนวาแวกซ์อย่าง Matrix-M เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน และกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีลบล้างในระดับสูง

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนไม่ควรเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการเสนอขายให้เสร็จสิ้น รายได้สุทธิโดยประมาณจากการเสนอขาย และแผนการของโนวาแวกซ์ในการนำรายได้ไปใช้ โนวาแวกซ์ขอเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่การเสนอขายของโนวาแวกซ์จะบรรลุผลสำเร็จตามกำหนดเวลาหรือตามเงื่อนไขที่คาดการณ์ไว้ หรือจะสำเร็จหรือไม่ก็ตาม และผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญนอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของโนวาแวกซ์ยังขอใช้ดุลยพินิจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดสรรรายได้สุทธิจากการเสนอขายนี้ ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงที่ระบุไว้ในส่วน “Risk Factors” และส่วนอื่น ๆ ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานประจำไตรมาสของโนวาแวกซ์ บน Form 10-Q สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นอกเหนือจากปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่โนวาแวกซ์จะแจ้งตามสมควรในรายงานที่ยื่นเพิ่มเติมต่อ SEC ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น โนวาแวกซ์ไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของโนวาแวกซ์มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อความเตือนนี้

ติดต่อ

นักลงทุน เอริกา ชัลซ์ (Erika Schultz) | โทร: 240-268-2022
อีเมล: ir@novavax.com

สื่อมวลชน อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan) หรือจีโอวานนา แชนด์เลอร์ (Giovanna Chandler) | โทร: 202-709-5563
อีเมล: media@novavax.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg