แพรนด้าได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และ สาขานครราชสีมา ได้รับประกาศนียบัตร เครื่องหมายรับรองการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization: CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และแพรนด้า จิวเวลรี่ ยังเป็นธุรกิจรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ “คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร” (Carbon Footprint of Organization : CFO) เพื่อแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งองค์กร และนำมาประเมิน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการทิ้งขยะ ควบคู่การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน พร้อมกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก สู่การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) และเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมาย “ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutrality ”และ”การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero” ในอนาคต