Home PR News รับสมัคร น.ศ....

รับสมัคร น.ศ. ใหม่ ที่สนใจเรียนท่องเที่ยวและโรงแรม-อุตสาหกรรมและการค้า กำลังรับสมัคร ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีน TCAS1 ปี’65

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครนักศึกษา TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี ปริญญาตรีเทียบโอน 2-3 ปี โครงการที่รับสมัคร ดังนี้คือ (1) โครงการโควตาเรียนดี มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 (2) โครงการ Portfolio ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ (3) โควตาพื้นที่ ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ภูมิลำเนาตามประกาศ และ (4) โควตาโรงเรียนเครือข่าย ไม่จำกัดเกรดขั้นต่ำ ศึกษาในโรงเรียนตามประกาศ เปิดรับสมัครจำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม และสาขาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมและการค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาชั้น ปวส. 3 กลุ่มประเภทวิชา
บริหารุรกิจ/การท่องเที่ยวและการโรงแรม/อุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือเทียบเท่า
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เว็บไซต์ www.bas.kmutnb.ac.th หรือ Facebook คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ โทรศัพท์ 092-041-5234, 037-217-300 ต่อ 7518, 7519

ขวัญฤทัย – ข่าว

คณะบริหารธุรกิจ-อุตสาหกรรม-_8349479883056587204_n.jpg