รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดรับสมัครแล้วจ้า

รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดรับสมัครแล้วจ้า
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fit.ssru.ac.th/