มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เตรียมจับมือ ศภ.9 กสอ. เสริมแกร่ง ITC 4.0

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
โดย ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ดร.พนิดา เรณูมาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการ ได้ร่วมหารือถึงแนวทางที่จะร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยนางสาวหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน และกลุ่มบริการธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ (ศภ.9 กสอ.) เข้าพบเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นอกจากนี้แล้วยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงการทำงาน แนะนำการดำเนินงานของคณะ รวมถึงบทบาทภารกิจในงานบริการวิชาการ การฝึกอบรม ให้ความรู้ ให้คำแนะนำด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และการผลิตโดยใช้เครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดจนเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่าย มจพ.ปราจีนบุรีเสริมแกร่ง ITC 4.0
คณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ศภ.9 กสอ. มีแนวทางร่วมกันถึงความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกันกับศูนย์ ITC 4.0 ของ ศภ.9 กสอ. เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนด้าน Matching และเสริมแกร่งเดินหน้าส่งเสริมยกระดับมาตรฐานงานวิจัยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้