มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดผ่าน FITM Facebook page ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี พร้อมกับ ผศ.ดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ นางสาววนิดา เงินรูปงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ และถ่ายทอดสดผ่าน FITM Facebook page การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังแรงงานระหว่างภาคการศึกษากับการพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานของจังหวัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคตและรองรับประเทศไทย 4.0 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564