มจพ. มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ปี’63 และ ปี’64

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 63 ปี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” นอกจากนี้ มจพ. ได้จัดงานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้
1) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน ประจำปี 2563 จำนวน 40 คน ทั้งนี้ มจพ. ได้ประกาศผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 จำนวน 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (1) สายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ รศ.ดร.มนฤดี ผ่องอักษร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มทั่วไป รศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ (2) สายสนับสนุนวิชาการ นายธนภัทร พุทธศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 คือ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ รศ. ดร.มนฤดี ผ่องอักษร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
2) พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประปฏิบัติงาน ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564 จำนวน 42 คน ทั้งนี้ มจพ. ได้ประกาศผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2564 จำนวน 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้ (1) สายวิชาการ กลุ่มข้าราชการ อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มทั่วไป รศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ (2) สายสนับสนุนวิชาการ นางสาวธีติมา ไชยกิจ สำนักงานอธิการบดี
ส่วนผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 คือ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติด้วย

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ