พีไอเอ็ม ร่วมมือ นักวิชาการด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ติวเข้มออนไลน์ผ่าน True VROOM ส่งเสริมองค์ความรู้สู่การเป็นครูยุคใหม่

ศูนย์ PIM Career Academy ร่วมกับ ศูนย์ Sphere : Area of Learning สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จัดโครงการฝึกอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการจากมืออาชีพสู่การเป็นครูยุคใหม่ PIM Train the Trainer Program (TTN) ครั้งที่ 183 ภายใต้ชื่อตอน “ติวเข้มระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การเขียน SAR อย่างสมบูรณ์ Key to Success for Analyzing Internal Educational Quality Assurance and Self-Assessment Report (SAR)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ดรุณี ขันโท นักวิชาการฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, ผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอก สมศ. ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำข้อมูล ปูพื้นฐานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาพร้อมชี้แนะแนวทางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษา ดำเนินการและติดตามผลของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบ ติดตามผลและรายงานผลคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมรับการประเมินและตรวจสอบจากองค์กรภายนอกต่อไป

พีไอเอ็ม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญด้านการบริการวิชาการสู่สังคม จึงขอมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ผสานเชื่อมเครือข่าย ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลกรทางการศึกษาในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยโครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าอบรมในเครือข่ายภาคการศึกษาจากหลากหลายภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 ผ่านระบบ True VROOM บนแพลตฟอร์ม TRUE VIRTUAL WORLD ที่ทำให้การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ เป็นเรื่องง่ายเข้าถึงได้จากทุกที่ ในยุคนิวนอร์มัล พร้อมกับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : PIM Career Academy (www.facebook.com/PIMCareerAcademy)