นักศึกษา ม.ขอนแก่น เยี่ยมชมโรงงานดั๊บเบิ้ล เอ

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้เข้าใจที่มาของวัตถุดิบการผลิตกระดาษคุณภาพจากไม้ปลูกของเกษตรกรไทย โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ นับเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรและยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดโลกร้อนอีกด้วย ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ และเข้าชมโรงผลิตกระดาษที่มีระบบควบคุมอันทันสมัย ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี