Lazada

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้วิสาหกิจชุมชน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยผศ.ดร. เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา ดร. เปรมศักดิ์ พวงพลอย ดร.โกศล น่วมบาง อาจารย์มีชัย ลัดดี อาจารย์สุกัญญา วงวาท และอาจารย์ดารัตน์ เดชอำไพ ร่วมมือกับนายจีรศักดิ์ เตียวตระกูล นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี ให้คำปรึกษาแก่วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์ดงบัง จังหวัดปราจีนบุรีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมะนาวดอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำเป็นยาสมุนไพร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยให้คำปรึกษา แนะนำถึงวิธีการปรับปรุง เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตให้รวดเร็วและง่ายขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะนาวให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์และเป็นอาชีพที่สามารถเสริมสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป

ณัฏฐาพร ข่าว-ภาพ
ขวัญฤทัย อัพโหลดข่าว