Lazada

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรีจัดงานประชุมวิชาการสหกิจศึกษาระดับชาติ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการสหกิจศึกษาระดับชาติ The Consortium of Cooperative Education in Agro-Industry and Management (COCEAM 2021) ครั้งที่5 ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาในสาขาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหาร การจัดการธุรกิจเกษตรและการจัดการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมกับจัดให้มีการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ทั้งในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์