Home PR News กลับมาอีกครั้...

กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี SMEs FREE 20,000 บาท

กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี
SMEs FREE 20,000 บาท
—————————————————
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
มีการปรับตัวพัฒนาระบบและรูปแบบในการดำเนินงาน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ “สทน.” สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ มีนโยบายส่งเสริมให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสีมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันได้ในระดับโลก จึงริเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี หรือ เรียกสั้นๆว่า “SMEs FREE 20,000” สทน.ตั้งโครงการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าโครงการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำและสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดลองฉายรังสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนของโครงการเริ่มจาก ผู้ประกอบการที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสี สมัครเข้าโครงการนี้และเมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์และทดลองฉายรังสีโดยนักวิจัยของสทน.จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการต่อไป โดยสทน.ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสีรวมถึงค่าดำเนินการทดลองต่างๆ ผู้ประกอบการจะได้รับผลการทดลองจากสทน.ต่อไป เมื่อผู้ประกอบการต้องการนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสีในปริมาณมาก ก็สามารถนำผลการทดลองนี้มาใช้อ้างอิงได้ ไม่ต้องทดลองอีกต่อไป
สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการฉายรังสี ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการฉายรังสี ด้วยระบบ Video Conference หรือระบบ Online ในหัวข้อ “อบรมฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย รศ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
• การบรรยายเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการฉายรังสี
• การดำเนินงาน โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสีและ Logistic เพื่อผู้ประกอบการ
• กิจกรรมเสวนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านอาหารฉายรังสี
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถาม ปรึกษานักวิจัยของสทน.ได้ตลอดกิจกรรม

ช่องทางการอบรมออนไลน์ https://www.facebook.com/thai.nuclear

ช่องการการรับสมัคร
ใบสมัครโครงการ
https://zfrmz.com/hS8fwcQv4lc4lkXYnpqL
Link ดาวโหลดใบสมัครโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1oyYxH4jWc9VhOOE5I6tBwZC98P-7e-aQ/view?usp=sharing
ส่งใบสมัครกลับมาที่
คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ โครงการ SME สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Email : mongkold@tint.or.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 085-487 4009

Banner-เว็ปไซต์-สทน.-2-2.jpg