กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี SMEs FREE 20,000 บาท

กลับมาอีกครั้งกับโครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี
SMEs FREE 20,000 บาท
—————————————————
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
มีการปรับตัวพัฒนาระบบและรูปแบบในการดำเนินงาน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อการแข่งขันในตลาดโลก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ “สทน.” สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ มีนโยบายส่งเสริมให้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้านการฉายรังสีมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจของไทยสามารถพัฒนาและแข่งขันได้ในระดับโลก จึงริเริ่มโครงการขึ้นมาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมฉายรังสี หรือ เรียกสั้นๆว่า “SMEs FREE 20,000” สทน.ตั้งโครงการนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ได้ง่ายขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาในการผลิตหรือต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สมัครเข้าโครงการจะได้รับคำปรึกษาแนะนำและสามารถนำผลิตภัณฑ์มาทดลองฉายรังสีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนของโครงการเริ่มจาก ผู้ประกอบการที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสี สมัครเข้าโครงการนี้และเมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครก็สามารถนำผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์และทดลองฉายรังสีโดยนักวิจัยของสทน.จะเป็นผู้ดูแลการวิจัยและสรุปผลการวิจัยให้ผู้ประกอบการต่อไป โดยสทน.ออกค่าใช้จ่ายตั้งแต่ค่าขนส่งผลิตภัณฑ์มาทดลอง ค่าฉายรังสีรวมถึงค่าดำเนินการทดลองต่างๆ ผู้ประกอบการจะได้รับผลการทดลองจากสทน.ต่อไป เมื่อผู้ประกอบการต้องการนำผลิตภัณฑ์มาฉายรังสีในปริมาณมาก ก็สามารถนำผลการทดลองนี้มาใช้อ้างอิงได้ ไม่ต้องทดลองอีกต่อไป
สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่มีความรู้เรื่องการฉายรังสี ทางโครงการฯ ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เรื่องการฉายรังสี ด้วยระบบ Video Conference หรือระบบ Online ในหัวข้อ “อบรมฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารและสมุนไพร” ในวันศุกร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2564 และ วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย รศ. ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน โดยมีหัวข้อการอบรมดังนี้
• การบรรยายเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการฉายรังสี
• การดำเนินงาน โครงการคูปองยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมฉายรังสีและ Logistic เพื่อผู้ประกอบการ
• กิจกรรมเสวนาของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จด้านอาหารฉายรังสี
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสอบถาม ปรึกษานักวิจัยของสทน.ได้ตลอดกิจกรรม

ช่องทางการอบรมออนไลน์ https://www.facebook.com/thai.nuclear

ช่องการการรับสมัคร
ใบสมัครโครงการ
https://zfrmz.com/hS8fwcQv4lc4lkXYnpqL
Link ดาวโหลดใบสมัครโครงการ
https://drive.google.com/file/d/1oyYxH4jWc9VhOOE5I6tBwZC98P-7e-aQ/view?usp=sharing
ส่งใบสมัครกลับมาที่
คุณมงคล ดีศิลป์แพทย์ โครงการ SME สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Email : mongkold@tint.or.th
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 085-487 4009