Western Science City ในนครฉงชิ่งของจีน ประกาศนโยบายใหม่

Western Science City ในนครฉงชิ่งของจีน ประกาศนโยบาย “Golden Phoenix” ซึ่งประกอบด้วยมาตรการใหม่ด้านทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรม อุตสาหกรรม และการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการเติบโต โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในการแถลงข่าวซึ่งจัดขึ้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคฉงชิ่ง เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา

นโยบายใหม่เหล่านี้มีเป้าหมายในการพัฒนา Western Science City ให้เป็นศูนย์กลางทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในระดับมณฑลและระดับชาติ ด้วยการรวบรวมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการเติบโต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมไฮเทค ตลอดจนปรับปรุงบริการของภาครัฐทั้งในด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสนับสนุนทางการเงิน

โดย 10 มาตรการด้านทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ พยายามดึงดูดแรงงานที่มีทักษะสูงมายัง Western Science City เพื่อสนับสนุนการพัฒนา 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิตขั้นสูง การดูแลสุขภาพ และบริการไฮเทค ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่อุตสาหกรรมและผู้ที่มีความสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อผลักดันให้ Western Science City เป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพด้านการแข่งขันในระดับโลก

ส่วน 10 มาตรการด้านนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา การสนับสนุนตลาด การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยาศาสตร์ และการส่งเสริมการนำความสำเร็จทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงห่วงโซ่นวัตกรรมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต ในขณะที่ Western Science City มีการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย เช่น การสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา การบ่มเพาะบริษัทเทคโนโลยี การสร้างสรรค์เทคโนโลยีสำคัญ ๆ และการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้น

สำหรับ 10 มาตรการด้านอุตสาหกรรมนั้น กำหนดขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมใน 4 ภาคส่วนสำคัญ และสนับสนุนให้แต่ละอุตสาหกรรมเติบโตไปพร้อมกัน โดย Western Science City หวังว่าจะสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ด้วยการแก้ปัญหาการเติบโตอย่างเชื่องช้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงอุตสาหกรรมดั้งเดิมและการเติบโตของอุตสาหกรรมเกิดใหม่

ส่วน 10 มาตรการด้านการเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นภาคการเงิน ด้วยการส่งเสริมให้บริษัทด้านการเงินจดทะเบียนและขอใบอนุญาตประกอบกิจการ รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตและช่วยแบ่งเบาความเสี่ยง โดยให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางการเงินเป็นหลัก มาตรการเหล่านี้เน้นไปที่การสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการเงิน รวมถึงการบูรณาการอุตสาหกรรม นวัตกรรม การลงทุน และการสนับสนุนด้านนโยบายเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของภาคส่วนสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี ตลอดจนดึงดูดบริษัทด้านการเงินให้เข้ามาทำธุรกิจใน Western Science City และพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมฟินเทค

เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคฉงชิ่งให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการเหล่านี้อย่างเต็มที่ พร้อมกับรับประกันว่าบริษัทและบุคคลจะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งในการเร่งเปลี่ยนผ่าน Western Science City ไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชั้นนำในระดับชาติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://xhpfmapi.zhongguowangshi.com/vh512/share/9809204?channel=weixin

ที่มา: เขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคฉงชิ่ง

AsiaNet 88381