Lazada

UPSR จิตอาสา ม.พะเยา อำนวยความสะดวกผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิตจิตอาสา ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา ลงพื้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จัดระเบียบและบริการในการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองกิจการนิสิต และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน ทั้งนี้จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และจิตอาสาพระราชทานในทุกพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ตามมาตรการป้องกันและรักษาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙๙อย่างต่อเนื่อง และยังได้รับความร่วมมือจากกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ รวมไปถึง กองอาคารสถานที่ ในการอำนวยความสะดวกด้านการจัดการจราจร การทำความสะอาด การจัดรถไฟฟ้ารับส่งผู้รับบริการ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนประมาณ ๑,๗๐๐ คน
ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา UPSR (University of Phayao Social Responsibility) เป็นองค์กรเพื่อพัฒนาคนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกให้นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม และได้เรียนรู้ถึงต้นเหตุของปัญหาที่ชุมชนประสบ และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดยใช้ศักยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งการรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละและผู้แบ่งปันให้เพื่อนๆ ร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมทางสังคม