“Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัย Covid” ก้าวกระโดดจากโลกใบเดิม กับความปกติที่แตกต่าง

วันที่ 14 พฤษภาคม พศ. 2564 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ เวลา 18.00 น. -22.00 น.
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
จัดงาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตภัยทั้งความมั่นคง การปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะภัยจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือเติบโตช้ากว่าที่คาดหวังเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากสังคมได้รับทราบแนวนโยบายจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมาตรการมาประยุกต์แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและจุดประกายแนวความคิดในการนำพาองค์กรและประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาคมฯจึงได้จัดงาน Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “ Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกถาและวิทยากรนักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางเศรษฐกิจและโอกาสของประเทศทุกภาคส่วน ดังนี้

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานองค์ปาฐก
เพื่อให้แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างสภาพคล่องช่วยภาคธุรกิจ มาตรการเยียวยากระตุ้นการบริโภค การสนับสนุนช่วยเหลือภาคส่วนต่าง ๆที่สำคัญทั้งด้านสังคม การเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนส่ง การท่องเที่ยว สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจองค์กรต่างๆระดับรากหญ้าขึ้นไปให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง
2 คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา
Update สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และการป้องกันเชิงรุก รวมถึงยุทธศาสตร์การยกระดับสาธารณสุขของไทย โดยใช้บริการทางการแพทย์ Medicine Engineering และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการรักษา การผลิตอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ ในช่วงเสวนาวิชาการ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจครอบคลุมส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 5 ท่าน
อุตสาหกรรม
1) ดร. สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-ความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และอุตสาหกรรมที่มีส่วนผลักดันของประเทศไทย
การท่องเที่ยว
2) คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-การเตรียมการรองรับการกลับมาของภาคท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทยหลังภัย COVID-19
การขนส่ง (LOGISTIC)
3) คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
-อนาคตการปรับตัวและก้าวกระโดดของLogistics ในสถานการณ์ COVID-19
การแพทย์และสาธารณสุข
4) นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค (Med Park)
-ความท้าทายของประเทศไทยต่อการเป็น Medical And Wellness Hub ต่อสถานการณ์ COVID-19
เทคโนโลยี่ DIGITAL TRANSFORMATION
5) คุณทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
-การพัฒนาการต่อการปรับตัวด้านเทคโนโลยีและการขับเคลื่อน Accelerating Digital Transformation ของธุรกิจและสังคมไทย
นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานจัดงานและอุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมทันสมัยล้ำยุคจากอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากภาคเอกชนทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ภาควิทยาการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อให้งาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 มีประโยชน์ต่อผู้รับฟังอย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์ที่สุด โดยสามารถติดตามการการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni ในวันที่ 14 พฤษภาคม พศ. 2564 เวลา 19.00 น. -22.00 น.