PDPC ร่วมเสวนาหัวข้อ “PDPA in Action, Lesson Learned” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ชมรมดิจิทัลรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (SOE-D)

ดร. สุนทรีย์ ส่งเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPC ร่วมเสวนาหัวข้อ “PDPA in Action, Lesson Learned” เพื่อให้ความรู้ในการสร้างมาตรฐานในการเก็บรวบรวม ใช้… อ่านเพิ่ม