American Wave Machines, Inc. เตรียมทดสอบการทำงานของระบบสระโต้คลื่น PerfectSwell(R) Shizunami ในขั้นสุดท้าย

American Wave Machines, Inc. (AWM) เตรียมทดสอบการทำงานของระบบสระโต้คลื่น PerfectSwell(R) Shizunami (??????????PerfectSwell(R)) ในขั้นสุดท้ายสิ้นเดือนนี้ โดยสระโต้คลื่นซึ่งตั้งอยู่ในชิซุนามิ เมืองมากิโ… อ่านเพิ่ม