SAC Gallery ชวนชมนิทรรศการ “Intentional Chance” โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ค้นหาความหมายด้วยรหัสภาษาของพู่กัน

SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับผลงานนิทรรศการเดี่ยวชุดใหม่ของ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ในนิทรรศการ Intentional Chance การนำเสนอจิตรกรรมนามธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสี ที… อ่านเพิ่ม