รัฐบาลไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากประเทศเยอรมนี ร่วมเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยกับเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา หน่วยงานรัฐบาลไทย กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU) และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ ที่ทำงานด้านสิ่งแวดล… อ่านเพิ่ม

การประชุมปิดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk – NAP Project)

28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 – โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk-based National Adaptation Plan หรือ Risk-NAP) จัดการประชุมปิดโ… อ่านเพิ่ม