บี-ควิก ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลผลิตสื่อ B-Quik – B-Strong Together

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ “ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช” มีความมุ่งมั่น ใส่ใจห่วงใย ดูแลสุขภาพของผู้ป่วย โดยเฉพาะคนกรุงฯ ซึ่งมีคณะแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง เชี่ยวช… อ่านเพิ่ม