NT เคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต มอบถุง “พลังน้ำใจเอ็นที” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจด้านดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ขอเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่พร้อมยืนหยัดเคียงข้า… อ่านเพิ่ม

NT รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ระดับ A พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ตระหนักในบทบาทการบริหารจัดการด้านโทรคมนาคมให้กับประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพอากาศ รวมถึงภัยธรรมชาติ และการแพร่… อ่านเพิ่ม