สัมภาษณ์ อาจารย์ มจพ. คว้าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ จาก บพข. ปี’64

ผลงานวิจัย เรื่อง “การการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ จากเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ” โดย รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน… อ่านเพิ่ม