TCEB ร่วมกับ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชาสัมพันธ์ ‘โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับมุสลิม’ เพิ่มศักยภาพรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ที่เป็นมุสลิม

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ร่วมกับ สถาบันฮาลาล และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ “โครงการพัฒนาแนวปฏิบัต… อ่านเพิ่ม

ยกระดับงานไมซ์ด้วยมาตรฐานรองรับการเติบโตของนักเดินทางไมซ์ ที่นับถือศาสนาอิสลาม

มุสลิมทุกคนต้องยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาอิสลามเป็นวิถีของการดำเนินชีวิต ซึ่งจะครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านที่เกี่ยวกับข้อบัญญัติทางศาสนาต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างเคร่งคร… อ่านเพิ่ม