กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ “ลูกเเม่ไท้ร่วมใจต้านภัยบุหรี่เเละเเอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1”

ชมรมนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ร่วมส่งสื่อเข้าประกวด ในหัวข้อ “ลดละเลิกบุหรี่เเละการดื่มเครื่องดื่มที่มีเเอลกอฮอล์” ความยาวไม่เกิน 2… อ่านเพิ่ม