นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

krapalm.com ชื่อ URL https://krapalm.com/ (“แพลตฟอร์ม”) เมื่อท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเรา ท่านจะถือว่าเป็น ผู้ใช้บริการของแพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้บริการ”) ทั้งนี้ ใน การให้บริการแพลตฟอร์มมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนั้น จึงมีจุดประสงค์ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ และหน้าที่ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่แพลตฟอร์ม จะดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ ในฐานะผู้ใช้บริการรับทราบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับ แพลตฟอร์ม เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับแอปพลิเคชั่น และบริการ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งเราไม่มีอำนาจ ควบคุม และเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลง และศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับ การใช้แอปพลิเคชั่น บริการ หรือเว็บไซต์ดังกล่าวแยกต่างหาก

หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามเงื่อนไขของนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ เรา สงวนสิทธิที่จะห้าม หรือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการดังกล่าวใช้ แพลตฟอร์ม ได้เนื่องจากการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้ มีความผลจำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่การให้บริการของ เราแก่ ผู้ใช้บริการโดยตรง  ทั้งนี้ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้ แพลตฟอร์ม อยู่ ผู้ใช้บริการดังกล่าว จะถือว่า ยอมรับนโยบายฉบับนี้เสมอ

ทางเราอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของ แพลตฟอร์ม ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ ผู้ใช้ บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่าน แพลตฟอร์ม โดยนโยบาย นั้นจะถือว่ามีผลบังคับใช้ เมื่อเราได้ประกาศผ่าน แพลตฟอร์ม

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลในการให้บริการ แพลตฟอร์ม

ในการให้บริการ แพลตฟอร์ม เราจะเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล จากการที่ผู้ใช้ บริการผ่านหน้า แพลตฟอร์ม ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตนโดยตรง อาทิ ชื่อ อายุ สัญชาติ
 • ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน ไม่จัดเก็บ
 • ข้อมูลการใช้บริการ แพลตฟอร์ม อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้ บริการดำเนินการผ่าน แพลตฟอร์ม รวมถึง ความสนใจของต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการ
 • ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตำแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) ข้อมูล การใช้งาน แพลตฟอร์ม การตั้งค่า และการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้บริการ ใช้ในการใช้ บริการ แพลตฟอร์ม
 • Google Analytics และ Facebook Pixels

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 • เราต้องเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการที่กำหนดและตก ลงไว้บน แพลตฟอร์ม เช่น เพื่อการยืนยันตัวตนและติดตามในการทำธุรกรรมต่างๆบน แพลตฟอร์ม ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ผู้ใช้บริการ รวมถึงการยืนยันเงื่อนไขความสมบูรณ์ในการใช้บริการอื่นๆ ของ แพลตฟอร์ม ซึ่งรวม ถึงเพื่อการนำเสนอผ่าน แพลตฟอร์ม ตามเงื่อนไขข้อตกลงการให้บริการที่กำหนด
 • เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการวิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้บริการ เพื่อให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้บริการได้มากขึ้น หรือ เพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเราและผู้ใช้บริการ
 • เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับข้อมูลหลังการบริการ เช่น การสอบถามข้อมูล การแสดงความคิดเห็นหลังการบริการ หรือ การส่งคำร้องต่างๆ
 • เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และระเบียบบังคับใช้ ของรัฐ เช่น การจัดทำเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย หรือการดำเนินการอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เราจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ตลอดระยะเวลา ตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยังคงเป็นผู้ใช้บริการของ แพลตฟอร์ม อยู่และ 3 ปีหลังจากการเลิกการใช้บริการ ซึ่งเรามี ความจำเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้เพื่อเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และ ต่อสู้สิทธิต่างๆของเรา เว้นแต่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เรามีหน้าที่เก็บข้อมูลส่วน บุคคลไว้ เป็นระยะเวลาอย่างอื่น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อการให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ของ แพลตฟอร์ม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ดังนี้

 • เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของเรา ที่ได้รับการว่าจ้างจากเราให้ช่วยเหลือสนับสนุน การให้บริการของ แพลตฟอร์ม เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างให้บริการ ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการ ภายนอกเพื่อการประเมินการทำงานของ แพลตฟอร์ม เช่น Google Analytics โดยจะดำเนินการ เพื่อ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น และจะเป็นการเปิดเผย บนหลัก การเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
 • เปิดเผยด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้บริการ
 • เปิดเผยเพื่อความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิของเรา หรือสิทธิในทรัพย์สิน ใดๆ ของเรา หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบ ลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ บริการของเราโดยผู้ใช้บริการ ในลักษณะต่างๆ โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็น ด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 • ในกรณีที่เรามีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำคำสั่งของหน่วย งานราชการ เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย โดยเราจะดำเนินการ เพียงเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าว เท่านั้น

Cookies ที่เราใช้ในการให้บริการ แพลตฟอร์ม

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การ ใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิ ภาพในการทำงานให้บริการของ แพลตฟอร์ม แก่ผู้ใช้บริการ เรามีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประ เภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป ตังที่ระบุต่อไปนี้

 • Functionality Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือก หรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการ เฉพาะบุคคล ให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้น ตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้
 • Advertising Cookies: ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชมและรวมถึง ลักษณะการใช้ แพลตฟอร์ม ของผู้ใช้บริการ เพื่อนำเสนอสินค้า หรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ และใช้ เพื่อการประเมินประสิทธิผลของการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ แพลตฟอร์ม
 • Strictly Necessary Cookies เป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานของ แพลตฟอร์ม และการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน ในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

แม้ว่าการใช้คุกกี้จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทำงานของ แพลตฟอร์ม แก่ผู้ใช้บริการ แต่หากผู้ใช้บริการต้องการ ผู้ใช้บริการสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตน เองได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับทราบว่า การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประ สิทธิภาพในการทำงานให้บริการของ แพลตฟอร์ม ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สำหรับแต่ละ ประเภทของคุกกี้ดังกล่าว

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

เรารับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดย มิชอบ นอกจากนี้ เราได้กำหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อ มูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ เราจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เรารับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผู้ใช้บริการ ที่อยู่ในการควบคุมของเราได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 • สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็น ปัจจุบันและถูกต้อง
 • สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือ ใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ ส่งหรือโอน ข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 • สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูล นั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อ ข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 • สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังเรา เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่เราได้กำหนดไว้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และทางเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของผู้ใช้บริการให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 • ชื่อ: ปัณณพัทธ์ โกษาแสง
 • สถานที่ติดต่อ: 1111/12,13 หมู่บ้านกลางเมือง แยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ช่องทางการติดต่อ: 0819016664
 • อีเมล: krapalm@hotmail.com

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ

 • ชื่อ: ปัณณพัทธ์ โกษาแสง
 • สถานที่ติดต่อ: 1111/12,13 หมู่บ้านกลางเมือง แยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 2 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ช่องทางการติดต่อ: 0819016664
 • อีเมล: krapalm@hotmail.com

 

อัพเดทข่าวสารประชาสัมพันธ์ กับ @krapalm

Exit mobile version