IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติประจำปี 2565

IAESTE Thailand (ไอเอสเต้) รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาปี 3 – 4 และปริญญาโท-เอกจากประเทศสมาชิก IAESTE 90 ประเทศเข้าฝึกงานด้านเทคนิคในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสาขาวิชาอื่นๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนฝึกงาน ณ ต่างประเทศให้กับนักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถสอบผ่านการคัดเลือก ของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2565 ดังนี้
1) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/PhxvqfZLmgz3a2wa7
2) ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัครสอบจำนวนเงิน 600 เข้าบัญชีกองทุนสนับสนุนโครงการ IAESTE ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 109-1-62210-8 และนักศึกษาต้องส่งหลักฐานการโอนเงินของธนาคารไปที่ https://forms.gle/woUDxsY7wbujBvU4A ภายในวันที่สมัครเพื่อดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จำนวนทุนฝึกงานในสาขาวิชาจะขึ้นอยู่กับการแลกเปลี่ยนระหว่าง IAESTE Thailand กับ
ประเทศสมาชิก IAESTE ณ การประชุมสามัญประจำปี IAESTE ครั้งที่ 75 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2565 ณ ประเทศ Austria
นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://iaeste.kmutnb.ac.th/2020/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 โทรสาร02-555-2177

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ