Hikvision เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2565

Hikvision (ไฮวิชั่น) เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ประจำปี 2565 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างคุณค่าทางสังคม รายงานดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าที่สำคัญของ Hikvision ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ESG รวมถึงความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การพัฒนาคาร์บอนต่ำ และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับพนักงาน พันธมิตร และชุมชน

“Hikvision มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานของเรา เราประเมินและปรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าเรากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและทำทุกสิ่งให้ถูกต้อง วิศวกรผู้ทุ่มเทของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความปลอดภัยสาธารณะ ความสามารถในการจัดการจราจร และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งความพยายามเหล่านี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราที่มีต่อพันธกิจด้าน ESG” คุณหวง ฟางหง (Huang Fanghong) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ และรองประธานอาวุโสของ Hikvision กล่าว

เทคโนโลยีเพื่อโลกที่ดีกว่า

Hikvision ตระหนักดีว่าเทคโนโลยีมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น จึงใช้ประโยชน์จากความสามารถด้าน AIoT ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้คนมากมายมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก

รายงาน ESG ประจำปี 2565 ของ Hikvision ได้สรุปคุณค่าทางสังคมที่บริษัทสร้างขึ้นโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่หลัก ๆ โดยในส่วนของโซลูชันและผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่นั้น Hikvision ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มคนที่เปราะบาง ตลอดจนส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลทั้งในส่วนของการบริหารเมืองและชนบท การจัดการการขนส่ง และบริการชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังขยายขีดความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หยั่งรากลึกอยู่ในแนวปฏิบัติทางธุรกิจของ Hikvision ทั้งนี้ ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมและบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกัน Hikvision มุ่งมั่นที่จะปลดปล่อยศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น

ดำเนินงานโดยปล่อยคาร์บอนต่ำ มุ่งคิดค้นนวัตกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

Hikvision ได้นำแนวทางพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำ มาไว้ในกรอบการจัดการตามแผน ESG โดยเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้กำหนดแผนแม่บทด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ทั้งยังได้รับการรับรอง ISO14064 ในเรื่องการทำบัญชีและการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจก ซึ่งการรับรองอันเป็นที่ยอมรับนี้มุ่งวัดปริมาณและตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้องค์กรต่าง ๆ มีกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งในการพัฒนาบัญชีก๊าซเรือนกระจก และเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายสร้างโครงการคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ให้ผลลัพธ์ดีได้

บริษัทฯ เดินหน้าปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมการผลิตและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ ซึ่งในปีที่แล้ว Hikvision ซื้อไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไป 32,852 MWh และซื้อพลังงานที่ผลิตด้วยแผงโซลาร์เซลล์ไป 4,508 MWh

Hikvision ลงทุนอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือทุกคน ตั้งแต่ลูกค้าไปจนถึงคู่ค้า โดยทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิม ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบในทุกขั้นตอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะในเรื่องการเลือกใช้วัสดุและการออกแบบ ไปจนถึงการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติในสำนักงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ยกระดับอีโคซิสเต็มที่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

Hikvision ยังคงปรับปรุงระบบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้ครอบคลุมประเด็นและกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำกับดูแลกิจการ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การปกป้องข้อมูล และการกำกับดูแลด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ และส่งเสริมให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ

Hikvision ได้เป็นเจ้าภาพการประชุม ESG ระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2565 การประชุมดังกล่าวออกแบบมาเพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อและลำดับความสำคัญของแนวทางส่งเสริม ESG โดยเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินการและความรับผิดชอบในระดับโลกที่ Hikvision มุ่งปฏิบัติตาม การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นในหลายประเทศและภูมิภาค เพื่อเป็นเวทีให้พนักงานและคู่ค้าได้ทำงานร่วมกัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2565 ของ Hikvision

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2147134/Hikvision_releases_annual_ESG_report_2022.jpg

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2147135/Hikvision_ESG_Key_Performance_2022.jpg