Double A Care ส่งกำลังใจสู้ภัยไฟป่า

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่กำลังเกิดขึ้นที่ภาคเหนือ มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า Double A Care กว่า 1,000 ชิ้น ให้กับกลุ่มจิตอาสาดับไฟป่าบ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และจิตอาสาใช้ใส่ป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5 และขี้เถ้า ในการช่วยดับไฟป่า โดยมีนายภูดิศ สังข์สุวรรณ เจ้าหน้าที่ประสานงาน CMU Model คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *