AIS ย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หลังติดโผ 4 ดัชนียั่งยืนหลัก

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่นอกจากจะมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีมาสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทยทุกเจเนอเรชันแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจแบบเติบโตไปพร้อมกันทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Development ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ, สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทย สร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน”
“ความยั่งยืนนับเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ที่แต่ละองค์กรต่างต้องมองถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาว ไม่ใช่เพียงผลกำไร ขาดทุน ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ต้องมองถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ดังเช่นกรณีของเอไอเอส ที่มุ่งนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ 5G, ไฟเบอร์บรอดแบนด์และบริการดิจิทัล มาสร้างสรรค์ความเป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงมุ่งสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม ในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง”
โดยในช่วงที่ผ่านมา เอไอเอสได้เดินหน้าผลักดันการสร้างสังคม Digital ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ อุ่นใจไซเบอร์ ด้วยเป้าหมายในการสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก พร้อมพัฒนาเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลกดิจิทัล นอกจากนี้ยังผลักดันการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี และไม่เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ที่ถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติ ผ่านการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมภาคีเครือข่ายหลัก อาทิ TBCSD, TRBN , ไปรษณีย์ไทย พร้อมภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการสร้างการตระหนักรู้และขยายจุดรับทิ้งขยะ E-Waste ทั่วประเทศรวมแล้วกว่า 2,400 จุด
เราจึงมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันจัดอันดับความยั่งยืนชั้นนำทั้งในไทย และ ต่างประเทศ จาก 4 สถาบันหลัก ประกอบด้วย
– หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สะท้อนถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ผ่านกระบวนการดำเนินงาน ทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ การกำหนดนโยบาย การตั้งเป้าหมายและการนำนโยบายไปปฏิบัติ การวัดผลลัพธ์จากการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดย เอไอเอสติดอันดับต่อเนื่องถึง 6 ปี
– ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ปี 2563 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Index) ของกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมๆกัน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเอไอเอสติดอันดับต่อเนื่อง
– ดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good Index Series จากฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ปี 2563 ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุน โดยเอไอเอสติดอันดับต่อเนื่อง 6 ปี
– ดัชนีความยั่งยืน ESG 100 ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมภิบาล (ESG) พร้อมผลประกอบการของบริษัทควบคู่ไปพร้อมกัน โดยใช้ เรตติ้งโมเดลที่พัฒนาขึ้นจากหลักการตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืนของ GISR (Global Initiative For Sustainability Ratings) โดยเอไอเอสติดอันดับต่อเนื่อง 6 ปี
“ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากการรวมพลังของบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนที่มีพลัง โดยเราจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติตามพันธกิจนี้อย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสมชัย กล่าวย้ำ