​“ออมรอน” ประกาศแนวคิดนวัตกรรมการผลิตในอนาคต

– ทำให้ “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” และ “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร” เกิดขึ้นจริง ด้วยการเร่งให้เกิดประสบการณ์ดิจิทัล ณ ไซต์การผลิต

ออมรอน คอร์ปอเรชั่น (OMRON Corporation) (สำนักงานใหญ่: ชิโมเกียวคุ เกียวโต ประธานและซีอีโอ: โยชิฮิโตะ ยามาดะ) ประกาศเส้นทาง “นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ” ในอนาคต แนวคิดนวัตกรรมการผลิตของออมรอน เพื่อเป็นทิศทางของการพัฒนาการผลิตสำหรับทศวรรษต่อไปของบริษัท ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและซับซ้อนในสภาพแวดล้อมของตลาด ทั้งนี้โดยยึดหลักสาม “i” ในการสร้างระบบอัตโนมัติจากความสำเร็จที่ผ่านมา

ออมรอนมุ่งสร้างนวัตกรรม ณ ไซต์การผลิตด้วยการยึดสามเป้าหมายของแนวคิดระบบอัตโนมัติที่มีการนำมาปรับปรุงใหม่ ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเชิงดิจิทัล” “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” และ “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร”

ขณะนี้ผู้ผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อมุ่งสู่โลกหลังโควิด-19 นอกจากการตอบสนองต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตแล้ว ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความหลากหลายของค่านิยมที่ผู้คนยึดถือ และสุขภาวะของพนักงานของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ออมรอนได้แก้ปัญหาการผลิตของลูกค้าหลายรายด้วยการทำตามแนวคิดนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เหมือนที่อื่นใดของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ

เพื่อบรรลุเส้นทางใหม่ที่มีแกนหลักเป็นนวัตกรรมระบบอัตโนมัตินี้ ออมรอนจะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับลูกค้าในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ไม่เหมือนที่อื่นใดซึ่งทำให้การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในโลกและสุขภาวะของพนักงานควบคู่กันไปเป็นไปได้จริง

คุณทาเคฮิโตะ มาเอดะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมของบริษัท ออมรอน เอเชียแปซิฟิก จำกัด กล่าวว่า “‘นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ’ ได้ช่วยออมรอนอย่างมากในการยกระดับบทบาทของบริษัทในภาคระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมด้วยการแก้ปัญหาการผลิตของหลายอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG), โครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยพัฒนาการเช่นนี้ เรามั่นใจที่จะมีส่วนช่วยมากขึ้นโดยใช้โซลูชันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเข้าถึงที่มากขึ้น และการบริการที่ดีขึ้น”

1. นวัตกรรม ณ ไซต์การผลิตด้วย “การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเชิงดิจิทัล”

การจำลองภาพและการติดตามจากระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการซ่อมบำรุงไซต์การผลิตของออมรอนภายใต้ข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายและการเข้าถึงในระหว่างวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ออมรอนเชื่อว่านวัตกรรม ณ สถานที่จริงเช่นนี้ซึ่งยึดหลักประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience – DE) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการยกระดับกระบวนการผลิต รวมถึงในโลกหลังโควิด และจะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่เร่งการพัฒนาประสบการณ์ดิจิทัล ณ ไซต์การผลิต

2. “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” ให้เครื่องจักรทำสิ่งที่เครื่องจักรทำได้

ผู้ผลิตเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาทรัพยากรมนุษย์ และยังอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อทำตามความรับผิดชอบด้านอุปทาน ตลอดจนรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยแนวคิด “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” ซึ่งใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นควบคุมความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ออมรอนมุ่งพัฒนานวัตกรรม ณ ไซต์การผลิต ซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในงานสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับได้รับความสะดวกสบายด้วยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก IoT, AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปล่อยให้เครื่องจักรทำงานที่เคยต้องพึ่งมนุษย์ นอกจากนี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างสมดุลในด้านผลิตภัณฑ์ภาพและประสิทธิภาพด้านพลังงาน ออมรอนจะมีส่วนช่วยในการวางรากฐานกระบวนการผลิตแบบใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในโลก

3. “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร” ช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิตซึ่งตอบสนองต่อความหลากหลายและลักษณะเฉพาะบุคคลของความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่นี้วิวัฒนาการของกระบวนการผลิตจำเป็นต้องเอื้อให้เกิดสมรรถภาพสูงสุดของมนุษย์ ออมรอนมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ตลอดจนสร้างการเติบโตและแรงขับเคลื่อนด้วยการทำให้คนมีบทบาทนำขณะที่ยกระดับการทดแทนคนด้วยเครื่องจักร ด้วยการทำให้การใช้แรงงานหนักและการทำงานง่าย ๆ ที่ซ้ำซากเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ เครื่องจักรได้เข้ามาสนับสนุนสมรรถภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ในยามที่มีปัญหาฉับพลัน คนและหุ่นยนต์จะทำงานแทนกัน ออมรอนมุ่งสร้างไซต์การผลิตที่พนักงานสามารถสนุกกับงานและการผลิต และขณะเดียวกันยังมีผลิตภาพสูง ด้วยการยึดหลัก “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร”

เกี่ยวกับนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (innovative-Automation)

ออมรอนได้พัฒนาแนวคิดส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตขึ้นในชื่อ “innovative-Automation” โดยออมรอนนำแนวคิดนี้มาใช้เพื่อนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในโรงงานผลิตผ่านนวัตกรรมหลัก 3 ประการด้วยกัน หรือที่เรียกว่า “3 I” ออมรอนนำนวัตกรรมระบบอัตโนมัติเหล่านี้มาใช้ เพื่อเข้ามายกระดับประสิทธิภาพในการผลิตตามโรงงานผลิต เพื่อก่อให้เกิดการผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มในระดับสูง โดย I ตัวแรกคือ “Integrated” (วิวัฒนาการด้านการควบคุม) ซึ่งออมรอนมุ่งใช้เพื่อยกระดับเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ ทำงานที่แต่ก่อนเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่มีประสบการณ์ได้อย่างสะดวกง่ายดาย ส่วน I ตัวที่สองคือ “Intelligent” (การพัฒนาความชาญฉลาดด้วยไอซีที) ซึ่งทางออมรอนมุ่งพัฒนาอุปกรณ์และสายการผลิตที่ก้าวล้ำตลอดเวลา โดยการนำอุปกรณ์ควบคุมหลากหลายประเภทและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ ทำให้เครื่องจักรได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และยกระดับตัวเองให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ I ตัวที่สามคือ “Interactive” (การสร้างความกลมกลืนระหว่างคนกับเครื่องจักร) ในส่วนนี้ออมรอนมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ที่มีความกลมกลืนระหว่างคนกับเครื่องจักร ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานเดียวกันแล้ว เครื่องจักรก็จะช่วยงานมนุษย์ได้ ด้วยการรู้จำความคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ ในรูปแบบที่มีแต่ผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมเฉพาะทางที่เข้าใจกระบวนการผลิตอย่างถ่องแท้อย่างออมรอนเท่านั้นที่ทำให้ได้

เกี่ยวกับออมรอน คอร์ปอเรชั่น (OMRON Corporation)

ออมรอน คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้นำระดับโลกในแวดวงระบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยีแกนหลักของบริษัทอย่าง “Sensing & Control + Think” ออมรอนดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงระบบสังคม โซลูชันดูแลสุขภาพ และโซลูชันงานสิ่งแวดล้อม ออมรอนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2476 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 30,000 รายทั่วโลก ที่ทำงานเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการในประมาณ 120 ประเทศและภูมิภาค ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

https://www.omron.com/global/en/

https://www.omron-ap.com/

PR-News_TH.jpg