โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประกาศทำลายแฟ้มเวชระเบียนประจำปี พ.ศ.2565

ผู้ป่วยที่มาทำเวชระเบียนแต่ไม่เคยรับการตรวจเกินกว่า 1 ปี (พ.ศ. 2563)
ผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อกับโรงพยาบาลฯ เกินกว่า 5 ปี (พ.ศ. 2559)
ผู้ป่วยหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถติดต่อขอสำเนาประวัติ
ได้ที่บริการเอกสารทางการแพทย์ ชั้น 1 อาคารสมสราญ
โทร 02 532 4444 ต่อ 3544
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบคำร้องขอประวัติ