Lazada

โค้งสุดท้าย กับการลงแข่ง THE NATIONAL MEDIATION COMPETITION ครั้งที่ 3

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญชวนนิสิต – นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เรียนคณะหรือสาขาใดก็ได้ เข้าร่วมแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในโครงการ The National Mediation Competition ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมด้านการศึกษาให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจในการประนอมข้อพิพาท และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือก ผู้ที่สนใจสามารถฟอร์มทีมเข้าร่วมสมัครการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2564
เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม
1.ใบสมัคร จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ทีม
2.สำเนาบัตรประชาชน (ทุกคนในทีม) จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรนักศึกษา (ทุกคนในทีมยกเว้นโค้ช) จำนวน 1 ชุด
กรอกใบสมัครได้ที่ https://thac.or.th/th/seminar/nmc3/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 018 1615 หรืออ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thac.or.th