เรียนรู้ “หลักการบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตร “การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” ขึ้นมาสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาฝีมือขึ้นสู่ตำแหน่งระดับหัวหน้างานและผู้บริหารงานแผนกแม่บ้านในโรงแรมและรีสอร์ท เปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และเริ่มเรียนวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564

ตำแหน่งหัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นตำแหน่งงานที่มีภาระหน้าที่สำคัญและต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะในด้านการบริหารงานและการบริหารบุคคล เนื่องจากต้องบริหารงานและกระจายงานได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์รวมไปถึงการต้องบริหารทีมงานจำนวนมากที่มีความแตกต่างกัน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการงานออกมาได้ดีและดูแลปกครองทีมให้ปฏิบัติในหน้าที่รวมถึงปฏิบัติต่อกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเติบโตในสายงานเร็วยิ่งขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านการวางแผนงานอย่างรอบคอบ การมีความรู้ในงานอย่างละเอียด การควบคุมผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับทีมอีกด้วย ความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจแล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะประกอบไปด้วย ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน รายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน งานแม่บ้านกับการวางแผน และการมอบหมายงาน งานแม่บ้านในแง่ของการควบคุมผลการปฏิบัติงาน การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน งบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จ

หลักสูตร “การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” เหมาะสำหรับหัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุพัตรา ปัถมัง Executive Housekeeper โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานแม่บ้านของโรงแรมมากว่า 30 ปี การจัดอบรมนี้เป็นหลักสูตร 2 วัน จัดขึ้นในวันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี ค่าใช้จ่ายในการอบรมท่านละ 9,900 บาท www.dtc.ac.th

หมายเหตุ: ราคานี้รวมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu