เปิดโลกทัศน์ของการเรียนทำอาหารอย่างเต็มรูปแบบ กับหลักสูตร “การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

ถ้าคุณฝันอยากมีธุรกิจร้านอาหาร ฝันอยากทำงานเป็นเชฟในต่างแดน
ที่วิทยาลัยดุสิตธานี เรามีหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของคุณได้

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย จัดหลักสูตร “การประกอบ
อาหารตะวันตก-อาหารไทย” ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสสำหรับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาเรียนรู้และพัฒนาฝีมือทางด้านการประกอบอาหาร โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่หลักการประกอบอาหารตะวันตกและอาหารไทย ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร การแกะสลักผักและผลไม้ การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการทำงาน การวางแผนจัดรายการอาหาร และการควบคุมต้นทุน การฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารเมนูเด่นกว่า 60 รายการ พร้อมการฝึกปฏิบัติในโรงแรมระดับมาตรฐาน เปิดให้สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

หลักสูตรคุณภาพที่วิทยาลัยดุสิตธานีได้ปรับปรุงใหม่ให้เนื้อหาเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจอย่างเต็มที่ รวมไปถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารที่แตกต่างกันระหว่างตะวันตกและไทยตั้งแต่การหั่น ปรุง แต่งจาน ไปจนถึงระบบการปฏิบัติในห้องครัวอีกด้วย ทั้งนี้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นงานในเรือสำราญ โรงแรม ร้านอาหาร และภัตตาคารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ เพื่อการเพิ่มรายได้และโอกาสที่ก้าวหน้ากว่าเดิม ฝึกสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา ผ่านการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างละเอียด พร้อมทั้งฝึกทำงานจริงในโรงแรมระดับมาตรฐานและสถานประกอบการชั้นนำ

หลักสูตรฝึกอบรม “การประกอบอาหารตะวันตก-อาหารไทย” นี้ เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ 5 เดือนแบบเข้มข้น โดยการจัดการเรียน 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต่อด้วยการฝึกงานภาคสนามจริง ลงมือทำจริงหน้างานอีก 3 เดือน โดยคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุระหว่าง 20-35 ปี วุฒิการศึกษาในระดับ ม.6 เป็นอย่างต่ำ และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป ได้รับและผ่านการตรวจร่างกายโดยใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย

กำหนดการปฐมนิเทศ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยมีรูปแบบการอบรม 2 ลักษณะ ดังต่อไปนี้
อบรมรูปแบบที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565
อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือน 5-6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ที่วิทยาลัยดุสิตธานี และฝึกปฏิบัติงาน 3 เดือนในโรงแรมระดับมาตรฐาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8-9 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านล่ะ 59,900 บาท

อบรมรูปแบบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 – 17 ตุลาคม 2564
อบรมภาคทฤษฎี และฝึกการประกอบอาหาร 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี 5-6 วันต่อสัปดาห์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมในการศึกษาท่านล่ะ 56,900 บาท www.dtc.ac.th

หมายเหตุ: ราคานี้รวมวัตถุดิบ ชุดอุปกรณ์ครัว ชุดเชฟ เอกสารประกอบการสอน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร หรือสำรองโปรแกรม กรุณาติดต่อสำนักบริการวิชาการ วิทยาลัยดุสิตธานี โทร. 0-2721-8469-70 หรืออีเมล training@dtc.ac.th, ไลน์ line@:dusit.edu