Lazada

เกษตรอินทรีย์ วิถีโขทัย

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัย กำหนดจัด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ วิถีโขทัย” วันที่ 12 – 16 มกราคม 65 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัด ให้มีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไป สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ และเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ อันนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าอินทรีย์ อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้านการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จึงได้กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ในงานเป็นต้น