Lazada

‘อ.อ.ป.’เปิดแผนเชิงรุก ฟื้นท่องเที่ยวในสวนป่า ต้อนรับไฮซีซั่นนี้ / เน้นย้ำ‘ความปลอดภัยและสุขอนามัย’ ผ่านมาตรฐาน ‘SHA’ ชัวร์ !

อ.อ.ป. ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์/ ขอบคุณค่ะ

สืบเนื่องจาก ททท. , กระทรวงสาธารณสุข , สภาหอการค้าไทย และผู้ประกอบการ ได้ร่วมกำหนดมาตรฐาน “ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสินค้าและบริการ รวมถึงการสร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ …

นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่สวนป่าที่มีความคลอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังมีแผนงานที่จะพัฒนา ส่งเสริมสวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป.ทั่วทุกภาคที่มีศักยภาพ มีความโดดเด่นในเรื่องภูมิประเทศและภูมิอากาศ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมที่จะผลักดันให้สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ตามนโยบายของ ทส. ที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย ให้กับนักท่องเที่ยวฯ

ล่าสุด อ.อ.ป. ได้พัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration หรือ SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เบื้องต้น สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA แล้ว 5 สวนป่า คือ 1) สวนป่าบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ , 2) สวนป่าดอยบ่อหลวง จังหวัดเชียงใหม่ , 3) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง , 4) สวนป่าแม่ละเมา-แม่สอด จังหวัดตาก , 5) สวนป่าเขากระยาง จังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น มาตรฐาน SHA นี้ น่าจะเป็นเครื่องการันตีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

นายสุกิจฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สวนป่าเศรษฐกิจของ อ.อ.ป. ยังมีอีกหลายแห่งที่มีความพร้อม ในเรื่องทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม มีความโดดเด่นในความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมของภูเขา ติดกับชายทะเล และบ่อน้ำร้อน ฯลฯ อาทิเช่น สวนป่าแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และสวนป่าคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นสวนป่าเศรษฐกิจที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าสัมผัสแล้ว นอกจากนี้ ยังมีอีก 2 สวนป่าเศรษฐกิจ คือ “สวนป่าสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” และ “สวนป่ากะเปอร์ จังหวัดระนอง” อยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นสถานที่พักแรม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

500.jpg