อ.อ.ป. ร่วมหารือ บมจ.ไทยวาโก้ ในโครงการ“”WACOAL GREEN” วาโก้หัวใจสีเขียว ประจำปี 2565

นายจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง เป็นผู้แทน อ.อ.ป. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ นางสาวนภสร เจริญผล ผู้จัดการ CSR บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินงานโครงการ“WACOAL GREEN” วาโก้หัวใจสีเขียว ประจำปี 2565 รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ในการปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ภายในพื้นที่ที่กำหนด ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์ไม้มีค่า เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ รวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับบุคลากร และประชาชน ทั่วไป ให้เกิดความรักและความหวงแหนพื้นที่ป่าไม้ ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา