Lazada

อพ.สธ. – อ.อ.ป. ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และคณะกรรมการการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในปีงบประมาณ 2565 รวมถึงได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. – อ.อ.ป. ตามแผนแม่บท อพ.สธ. – อ.อ.ป. ระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าว มีหน่วยงานในสังกัด ของ อ.อ.ป. ทุกภาค และ ส.คช. ได้รายงานผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการฯ นี้ ผ่านทางระบบออนไลน์อีกด้วย