ส่งมอบความสุข! SPU สวัสดีปีใหม่ 2565 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์กฤช กาญจนาภา กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่ท่านศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565

827897.jpg