Home PR News สุดปัง! นักวิ...

สุดปัง! นักวิจัย มจพ. ติดอันดับ TOP 2% แรกของโลก 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ 6 นักวิจัย ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก ปี 2021 โดยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) จากข้อมูลปี 2021 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopus เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2020 โดยได้รวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดยการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 22 สาขาและ 176 สาขาย่อย นักวิจัย มจพ. ติดอันดับ TOP 2% แรกของโลก 2021 ได้แก่ (1) ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา Electrical & Electronic Engineering (2) ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน สาขา Polymers (3) รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา Electrical & Electronic Engineering (4) Dr. Sanjay Mavinkere Rangappa กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี สาขา Polymers (5) ศ.ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Building & Construction และ (6) Dr. Jyotishkumar Parameswaranpillai กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี สาขา Polymers

ขวัญฤทัย ข่าว

สุดปัง-6-นักวิจัย-มจพ.64.jpg-1.jpg