สรุปผลการทำงาน Thaitrade หนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 900 ลบ.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com เพื่อเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้ในต้นทุนต่ำกว่าวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม จากที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา มีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บไซต์กว่า 222,000 ราย สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายให้กับประเทศไทยแล้วมากกว่า 7,800 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์การให้บริการทีมีประสิทธิภาพของศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริการให้แก่สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายThaitrade.com รวมทั้งผู้ที่สนใจช่องทางการค้าออนไลน์อีกด้วย
โดยสรุปภาพรวมโครงการศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National E-Commerce Center) ปี 2564 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) มีผลการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผ่านการออกคูหาจำนวน 12,305 ราย ให้คำปรึกษาผ่านทางเจ้าหน้าที่ Thaitrade จำนวน 190 ราย และให้คำปรึกษาผ่านช่องทางอีเมล์ และ Live Chat จำนวน 810 ราย โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเพื่อติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มีจำนวน 354 ราย สอบถามหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวน 608 ราย มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังสมาชิกผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าและนำเสนอ Buying Request รวมถึงปรึกษาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Thaitrade.com จำนวน 1,037 ราย สอบถามการใช้งานหรือปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ จำนวน 196 ราย และสมัครสมาชิก จำนวน 59 ราย โดยมียอดผู้ประกอบการที่สมัครสมาชิกใหม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจำนวน 48 ราย
สำหรับมูลค่าการส่งออกของสมาชิกผู้ขาย Thaitrade.com ในรอบ 6 เดือนแรก มีจำนวนทั้งสิ้น 900,543,104.53 บาท โดยจำแนกแต่ละเดือนดังนี้
– เดือนพฤศจิกายน มูลค่าส่งออก 197,640,766.39 บาท
– เดือนธันวาคม มูลค่าส่งออก 252,896,329.41 บาท
– เดือนมกราคม มูลค่าส่งออก 153,172,836.73 บาท
– เดือนกุมภาพันธ์ มูลค่าส่งออก 150,955,836.17 บาท
– เดือนมีนาคม มูลค่าส่งออก 145,877,335.83 บาท
ส่วนการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทางกรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทำหน้าที่สรรหาและคัดกรองผู้นำเข้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมการเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการไทยนั้น มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 497 ราย โดยสามารถจัดการเจรจาการค้ากับผู้นำเข้าจำนวน 340 ราย เกิดคู่เจรจา 1,177 คู่เจรจา มีผลการสั่งซื้อคาดการณ์ภายใน 1 ปี เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 441,549,106.68 ล้านบาท สรุปผลสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ Thaitrade.com ณ ศูนย์บริการ Thaitrade.com คิดเป็นร้อยละ 95.63 และ จากการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 89.93