สมาพันธ์ทันตแพทย์โลกเปิดตัวโครงการเพื่อความยั่งยืนในวงการทันตกรรม

สมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (FDI World Dental Federation: FDI) ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่โดยได้รับความร่วมมือจาก 4 พันธมิตรในอุตสาหกรรม ได้แก่ Colgate, Dentsply-Sirona, GSK Consumer Healthcare และ TePe เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างความยั่งยืนในวงการทันตกรรม

ในระยะเวลาสองปีนับจากนี้ FDI จะทำงานร่วมกับพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อวางยุทธศาสตร์และดำเนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมทันตกรรมและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับฟัน ซึ่งจะนำไปสู่การเผยแพร่ประมวลหลักการปฏิบัติด้านความยั่งยืน (FDI Sustainability Code of Practice) ที่ให้แนวทางและเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการลงนามโดยพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในวงการทันตกรรมมีหลากหลายแง่มุมและเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย โดยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้พลาสติก การสร้างของเสีย รวมถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ถือเป็นความท้าทายสำคัญในทุกระดับของห่วงโซ่อุปทานทรัพยากรทันตกรรมและการให้บริการดูแลรักษา การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากงานด้านทันตกรรมต้องใช้ทั้งการลงมือทำและการทำงานร่วมกันระหว่างหลายฝ่าย โดยพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งโครงการทั้ง 4 รายเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเชิงรุกในการจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องกันและสร้างผลกระทบในวงกว้าง

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมอบชุดเครื่องมือและทรัพยากรให้แก่ทันตแพทย์และทีมงานเพื่อช่วยเพิ่มความยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้านทันตกรรม พร้อมทั้งให้ข้อมูลแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความยั่งยืนในวงการทันตกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลครบถ้วน

“ผมยินดีที่ได้เห็นโครงการ Sustainability in Dentistry ของ FDI พัฒนามาจนเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายและมีศักยภาพสูงในการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนในวิชาชีพทันตกรรม” Dr. Gerhard K. Seeberger ประธาน FDI กล่าว “จุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและผู้ปฏิบัติงานด้านทันตกรรมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และขณะนี้โครงการได้พัฒนาไปสู่ขั้นของความร่วมมือ การลงมือทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง”

พันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งทั้ง 4 รายได้แสดงความคิดเห็นหลังจากการเปิดตัวโครงการ ดังต่อไปนี้

“ในฐานะผู้นำด้านการดูแลสุขภาพช่องปากซึ่งมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย เรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการ Sustainability in Dentistry ของ FDI” Ann Tracy ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Colgate กล่าว “เรามุ่งสร้างอนาคตที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนกว่าเดิมสำหรับทุกคน รวมถึงสัตว์เลี้ยงและโลกของเรา ดังนั้น โครงการนี้จึงเหมาะสมกับเราเป็นอย่างยิ่ง”

“GSK Consumer Healthcare ต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาสุขภาพช่องปากที่สามารถป้องกันได้ รวมทั้งทำงานเพื่อส่งเสริมทันตแพทย์และสาธารณชนทั่วไปให้ดูแลรักษาฟันอย่างเหมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้น” Sarah McDonald รองประธานฝ่ายความยั่งยืนของ GSK Consumer Healthcare กล่าว “ความร่วมมือครั้งนี้สนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว รวมถึงพันธกิจในภาพรวมของเราในการจัดการกับอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน เพราะคนเราจะมีสุขภาพดีได้ก็ต่อเมื่ออาศัยอยู่บนโลกที่ดีต่อสุขภาพ”

“Dentsply Sirona ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Sustainability in Dentistry ที่ครอบคลุมหลายภาคส่วนร่วมกับ FDI” Don Casey ซีอีโอของ Densply Sirona กล่าว “พันธกิจของเราคือการยกระดับสุขภาพช่องปากของคนทั่วโลก โดยความยั่งยืนถือเป็นแกนหลักของกลยุทธ์ของเรา เรามุ่งสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับคนรุ่นหลัง และตั้งตารอที่จะได้เห็นความก้าวหน้าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยโครงการอันสำคัญยิ่งนี้”

“เราตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Sustainability in Dentistry” Helena Ossmer Thedius ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมของ TePe กล่าว “เราต้องการร่วมสร้างการพัฒนาเชิงบวกและสังคมที่ยั่งยืนกว่าเดิม การทำงานเพื่อหาทางออกที่ยั่งยืนและใช้แนวทางหมุนเวียนในอุตสาหกรรมทันตกรรมเป็นภารกิจที่สำคัญ ซึ่งเราเชื่อว่าหากจะทำให้สำเร็จและสร้างผลกระทบได้จริง จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องร่วมมือกัน”