สพภ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. (BEDO) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่น โครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ เฟซบุ๊ก BEDO Thailand

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติชุมชนท้องถิ่นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ผ่านเฟซบุ๊ค BEDO Thailand

โครงการชุมชนไม้มีค่า – ป่าครอบครัว เป็นโครงการเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ส่งเสริมและขยายผลให้ประชาชนปลูกต้นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในปีนี้ มีผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรที่ร่วมงานในปีนี้ จำนวน 52 ราย จากจำนวนสมาชิก 329 ราย รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 5,258 ไร่ จาก 4 ภูมินิเวศ ได้แก่

1) ภูมินิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) ภูมินิเวศภาคเหนือ
3) ภูมินิเวศภาคใต้
4) ภูมินิเวศภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

นอกจากนี้ BEDO ยังได้จัดทำเว็บไซต์ในรูปแบบเสมือนจริง https://bedo-virtualgallery.com เพื่อเป็นแหล่งในการเก็บข้อมูล และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ บอร์ดแสดงข้อมูลของโครงการ ตัวอย่างพรรณไม้ในแต่ละภูมินิเวศ เป็นต้น นอกจากจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แล้ว ท่านผู้สนใจยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีข้อมูลช่องทางการติดต่อและแผนที่แสดงพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ตำแหน่งที่ตั้งแปลงของสมาชิกอีกด้วย

#BEDOThailand

BEDO_Awards-KV.jpg