สถาปัตยกรรมศาสตร์ มรภ.พระนคร รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษา งานโครงการเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ครั้งที่ 13

7 เมษายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีป คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชยแก่ตัวแทนทีมนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษา หัวข้อโครงงานด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรมของนิสิต/นักศึกษาที่บูรณาการเข้ากับศิลปะและวัฒนธรรมสู่ความยั่งยืน งานเครือข่ายระดับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม
โครงงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนมาซิม เขตวัฒนา โดยใช้นวัตกรรมระบบโมดูลาร์ ดำเนินการโดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายณัฐพรเตบุญมี นายชลธารกัณหกุล นายนิรัติศัยเงินดี นายภูมิรพี เถื่อนยัง และนายณัฐพลบุญพันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ 13 ในปีนี้ได้ใช้พื้นที่ชุมชนมาชิม และชุมชนเฉลิมอนุสรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตวัฒนา
เพื่อปรับภาพลักษณ์ในชุมชนและความปลอดภัย พร้อมกับความเป็นอยู่และอาชีพที่มั่นคง และ เพิ่มพื้นที่ให้มีจุดศูนย์รวมจิตใจ โดยการสร้างภาพลักษณ์ในชุมชนที่น่าอยู่ และ แก้ปัญหาสิ่ง แวดล้อมให้แก่ เขตวัฒนา พร้อมกับสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน ทำให้ผู้ที่มาเยือนชุมชนเกิด ความมั่นใจในการเข้าถึง แล้วจะสามารถเพิ่มอาชีพให้กับคนในชุมชนได้มากขึ้น การออกแบบมุ่งเน้นแนวความคิดของสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืน โดยการคำนึงถึงการปรับปรุง เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ได้สัมผัสธรรมชาติ ไปพร้อม ๆ กับการอยู่ อาศัย และ ที่มีการจัดวางผังอย่างลงตัวในการแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าสู่ภายในชุมชน