Lazada

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กางมาตรการโควิดเข้ม รับปี 64

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กางมาตรการโควิดเข้ม รับปี 64 มั่นใจ!! พร้อมรับสมัคร-จัดการเรียนการสอนครอบคลุม เต็มประสิทธิภาพ

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมเปิดรับสมัคร-จัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 เผยมาตรการจัดการโควิด-19 เข้มข้น ยกความสำเร็จปีกลาย วางแนวทางครอบคลุมต่อเนื่อง ทั้งด้านการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) และ On Site การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมแนวทางรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน มั่นใจดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพคงมาตรฐานตามเกณฑ์ปฏิบัติ ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้แล้ว ที่ http://admission.pit.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เผยว่า สถานศึกษาคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ต้องสูญเสียทั้งโอกาสในการเรียนรู้และเวลาในการพัฒนาตัวเอง ทางสถาบันฯ จึงได้มีมาตรการรับมือกับโรคที่เข้มงวด เพื่อทำให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ ทั้งการปิดสถาบันฯ เป็นการชั่วคราวเพื่อเฝ้าระวัง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่ เพื่อลดการรวมตัวของคนหมู่มากภายในสถาบันฯ

“การเรียนการสอนของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในสถานการณ์โควิด-19 จะจัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ผสมไปกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นรายกรณีเมื่อจำเป็น รวมทั้งจัดสรรให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) และมีการเผยแพร่ข่าวสารของโรคอยู่ตลอดเวลา ป้องกันไม่ให้นักศึกษาและบุคลากรเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการระบาดให้มากที่สุด ซึ่งความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่ายนี้ ได้ส่งผลให้สถาบันฯ ผ่านพ้นจุดเสี่ยงมาได้ด้วยดี และยังคงไม่พบผู้ติดเชื้อภายในสถาบันฯ จนถึงปัจจุบัน”

ความสำเร็จของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการจัดการการระบาดของโควิด-19 จะถูกใช้อย่างต่อเนื่อง ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 นี้ด้วย โดยสถาบันฯ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์และทางไปรษณีย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ไปพร้อม ๆ กับเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 และหากสถานการณ์แย่ลงหรือมีความเสี่ยงมากขึ้น สถาบันฯ ยังวางแนวทางที่จะปรับรูปแบบการรับนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการสอบทุกประเภท ร่วมกับการยื่นแฟ้มผลงาน (Portfolio)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รวมถึงการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ทางสถาบันฯ จะยังคงใช้การเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเช่นเดิม ซึ่งสำหรับรายวิชาที่ต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ อาทิ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาวิชาอื่นๆ สถาบันฯ จะจัดให้มีมาตรการสอบคัดเลือก วัดความพร้อมของผู้เรียน โดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและประกาศสถาบันอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายเอง”

ซึ่งสำหรับแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ได้กล่าวว่าสถาบันฯ จะยังใช้รูปแบบออนไลน์ (Online) สำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี เช่นเดิม แต่หากมีความจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หรือ On Site สถาบันฯ จะอนุญาตให้มาเรียนตามปกติได้ แต่ต้องเว้นระยะหรือลดจำนวนนักศึกษาต่อห้องลง และยังต้องทำตามมาตรการ มีการคัดกรอง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์-เครื่องมือที่ต้องมีการสัมผัสทุกครั้งก่อนเข้าเรียน ซึ่งคณาจารย์ในสถาบันฯ จะทำการวัดและประเมินผลตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดและความพร้อมในการเรียนของนักศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพไว้เช่นเดิม

โดยสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2564 จะมีแนวทางให้ปรับและให้เลื่อน หรือยกเลิกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ตามสถานการณ์ความรุนแรงของโควิด-19 โดยจะปรับเปลี่ยนมาดำเนินการในรูปแบบการจัดทำโครงงาน, การมอบหมายงาน หรือรูปแบบอื่นๆ ที่สถาบันฯ เห็นสมควร แต่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อพิจารณารูปแบบ วิธีการ และโดยเฉพาะกับระยะเวลาของการฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาผ่านการดำเนินงานตามหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่เคยปฏิบัติ

“แม้การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะเกิดขึ้นได้ยากภายใต้การจัดการของสถาบันฯ แต่เพื่อให้เกิดความพร้อมในปีการศึกษา 2564 มากที่สุด สถาบันฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติอย่างครอบคลุม ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน อาทิ ให้สถาบันฯ เป็นพื้นที่ป้องกันพิเศษ ปิดทำการชั่วคราว และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ รวมถึงตรวจเชิงรุกกับผู้มีความเสี่ยงทั้งหมด พร้อมทำการติดตาม กักตัว 14 วัน ซึ่งหากบุคลากรหรือนักศึกษาที่ตรวจแล้วได้ผลเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) และได้เอกสารรับรองผลแล้ว ก็ต้องทำการกักตัวต่ออีก 14 วัน สถาบันฯ จึงจะอนุญาตดำเนินการเรียนการสอนตามปกติได้” รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในปีการศึกษา 2564 สามารถดูรายละเอียด และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://admission.pit.ac.th หรือสมัครทางไปรษณีย์ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://sa.ptt.ac.th/reg สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2104-9099 ต่อ 1510-3 หรือ 08-0591-8923