สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย จากการจัดอันดับโดย U-Multirank

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ ประจำปี 2021 ภายใต้มาตรฐาน 5 มิติ คือ ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning), ด้านการวิจัย (Research), ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer), ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation) และด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement) โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 1,948 แห่ง จาก 97 ประเทศทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 51 แห่งเข้าร่วมประเมินดังกล่าว

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ได้ผลการดำเนินงานในระดับ “A” (ดีมาก) ด้านการจัดการเรียนการสอน (Teaching & Learning) ด้วยเกณฑ์ตัวชี้วัดจากTop scores ของอัตราการสำเร็จการศึกษารวมระดับปริญญาตรี (Bachelor graduation rate),อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามเวลาที่กำหนด (Graduating on time: Bachelors) เป็นอันดับ 1 ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย และ ติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยที่ครบวงจร จัดการศึกษาทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ จากผลประเมินยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่งของโมเดลการเรียนการสอน ของPIM ต้นฉบับของ “Work-based Education” (WBE) แห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อย เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่าง “เรียนทฤษฎีควบคู่การฝึกปฏิบัติงาน” เพิ่มศักยภาพของการศึกษาที่นำมาซึ่งทักษะสำคัญทั้ง 3 ได้แก่ ทักษะด้านอาชีพ (Professional skills) ทักษะด้านสังคม (Social Skills) และ ทักษะด้านการดำเนินชีวิต (Life Skills) สามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) ถือเป็นการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้เรียน นับเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการศึกษาไทยให้ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ความเป็นสากล มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ASEAN’s LEADING Corporate University เพื่อสร้างประโยชน์ พัฒนาสังคม และ ประเทศชาติ

นอกจากนี้ PIM ยังได้คะแนนโดดเด่นใน 4 จาก 5 ด้าน ได้แก่
• ด้านการเรียนการสอน (Teaching & Learning)
อัตราการจบป.ตรีอันดับ1ของไทยและอันดับ 5 ของเอเชีย, บัณฑิตPIM 98% มีงานทำด้วย Work-based Education
• ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer)
• ด้านความเป็นนานาชาติ (International Orientation)
• ด้านการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค (Regional Engagement)
แหล่งข้อมูล U-Multirank Website
– https://www.umultirank.org/study-at/panyapiwat-institute-of-management-rankings
– https://bit.ly/3lu6LLF (อันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย)
– https://bit.ly/3aodFvo (อันดับที่ 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A)