สคส. จับมือกับ ม.นเรศวร-ธ.กรุงไทย ร่วมจัดงาน JCSSE 2023

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะเจ้าภาพงาน และธนาคารกรุงไทย ร่วมมือกันจัดงาน The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering หรือ JCSSE 2023 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด “TECH2FUTURE” โดย สคส. ได้ร่วมมือจัดงานเสวนาภายในงานซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยพลตำรวจตรี กฤษศักดิ์ สงมูลนาค กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลร่วมเปิดงานในครั้งนี้

สำหรับในส่วนของงานเสวนานั้น ทาง สคส. ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย ร่วมจัดงานเสวนาเรื่อง “Defending the Digital Realm: Unraveling Data protection, Security and Legal Challenges in AI-Powered Transformations.” โดยงานเสวนานี้ได้มุ่งเน้นการจัดการและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเส้นทางในการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้ในการให้ และถอนความยินยอมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดำเนินรายการโดย ดร.ศุภวัชร์ มาลานนท์ วิทยากรตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ประกอบไปด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ นายเทอดศักดิ์ ตันติวัฒนวิจิตร ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้จากการทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้

นอกจากนั้น สคส. ยังร่วมจัดงานเสวนาในอีกหัวข้อ ได้แก่ “Privacy Enhancing Technologies (PETs) Guarding Data Privacy in the Digital Age” ภายในงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและผู้พัฒนาบริการได้เห็นถึงความสำคัญของ Privacy Enhancing Technologies ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะด้านในการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีตัวแทนผู้พัฒนาบริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากองค์กรชั้นนำ รวมถึงนักวิจัยร่วมแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บ ใช้งาน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อคุ้มครองข้อมูลและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายต่างๆ รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ วิทยากรตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ นายเอกลักษณ์ อิสระมโนรส ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย, ดร.ศุภกร กังพิศดาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด, ดร.สุนทร ศิระไพศาล ทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ดร.กลิกา สุขสมบูรณ์ ทีมนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ร่วมแลกเปลี่ยนในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้ สคส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีความตั้งใจที่จะให้ความรู้กับกลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจและตระหนักในการปกป้องดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในเชิงการเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูล และในเชิงการเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงไม่ตื่นตระหนก และหวาดกลัวในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เน้นการคุ้มครองและปกป้องไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดความรั่วไหล รวมถึงสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ท่านสามารถติดตามการให้ความรู้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้ผ่านทาง Facebook : PDPC Thailand