ว่านหัว เคมิคอล เผยรายงาน ESG ประจำปี 2565 พอใจกับความสำเร็จในการส่งเสริมความยั่งยืน

ว่านหัว เคมิคอล (Wanhua Chemical) “ว่านหัว” หรือ “บริษัทฯ” (600309.SS) ได้เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“ESG”) ฉบับสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยว่านหัว เคมิคอล ให้คำมั่นในการปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดก่อนปี 2573 และมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2591 ตามขอบเขต 1 และขอบเขต 2 ของมาตรฐานก๊าซเรือนกระจก ซึ่งหมายถึงการปล่อยคาร์บอนที่บริษัทเป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยตรง และการปล่อยทางอ้อมที่เป็นผลมาจากกิจกรรมของบริษัทแต่เกิดขึ้นจากแหล่งอื่น ๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเอง

เหลียว เซิงไถ (Liao Zengtai) ประธานกรรมการของว่านหัว กล่าวว่า “ว่านหัว เคมิคอล มีพันธกิจในการพัฒนาเคมีให้ก้าวหน้าพร้อมพลิกชีวิต (Advancing Chemistry, Transforming Lives) โดยทุ่มเทให้กับการใช้พลังของเคมีเพื่อขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเราเอง และนำเสนอวิธีรับมือปัญหาท้าทายต่าง ๆ ที่มนุษยชาติเผชิญ ซึ่งนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนในที่สุด การดำเนินการด้าน ESG ของเราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานในการพัฒนาที่ยั่งยืน และขับเคลื่อนเราไปข้างหน้าบนเส้นทางนี้ไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งกว่า”

กลยุทธ์ที่ยั่งยืนของว่านหัวมีรากฐานจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริมความริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องใน 8 ด้านหลัก ได้แก่ ความเป็นกลางทางสภาพอากาศ การปกป้องสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมอุตสาหกรรม ความปลอดภัยและสุขภาพ การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบต่อสังคม การกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ การดำเนินการและติดตามโครงการนี้จะเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ความริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของว่านหัว

ความเป็นกลางทางสภาพอากาศมุ่งจัดการการปล่อยคาร์บอน และปรับโครงสร้างพลังงานให้เหมาะสมผ่านการใช้พลังงานสีเขียว การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำ การบำบัดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ดิน และการลดมลพิษทางเสียง ส่วนนวัตกรรมอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) และการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน

ว่านหัวเกิดความคืบหน้าสำคัญในโครงการริเริ่ม ESG แล้ว โดยในปี 2565 บริษัทฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์ลดลงถึงตันละ 14% จากสิ้นปี 2564 และจะลดลงอย่างน้อย 20% ภายในปี 2573 และคาดว่าภายในปี 2573 นั้น โครงการพลังงานสะอาดของว่านหัวจะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับไฟฟ้าสะอาด 1.49 หมื่นล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงทุกปี และลดการปล่อยคาร์บอนลง 8.65 ล้านตัน

ในการจัดการทรัพยากรน้ำนั้น บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดในการควบคุมการสร้าง รวบรวม บำบัด ใช้ซ้ำ และปล่อยน้ำเสีย โดยมีเป้าหมายเพื่อปล่อยน้ำเสียเป็นศูนย์ ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2564 แล้ว ปริมาณการใช้น้ำจืดต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของว่านหัวลดลงถึง 29% ขณะที่การจัดการของเสียซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของว่านหัว ได้รวมอยู่ในความมุ่งมั่นเพื่อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซไอเสียและความเข้มของการปล่อยของเสียลง ?10% เมื่อเทียบกับปีเส้นฐาน

ว่านหัว เคมิคอล ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนในการรีไซเคิล โดยวิจัยเทคโนโลยีและอาศัยห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ ครอบคลุมโครงการต่าง ๆ เช่น วัสดุทดแทนไม้ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันได้ และการรีไซเคิลวัสดุ ในปี 2565 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลและนำโพลียูรีเทนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเปิดช่องทางใหม่ ๆ ในการแปรรูปโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช้ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป และในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้เปิดตัวแบรนด์สีเขียวอย่างวาเนโค (Waneco(R)) ซึ่งครอบคลุมวัสดุรีไซเคิล วัสดุย่อยสลายได้ และวัสดุชีวภาพ

สร้างคุณค่าทางสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับผู้คนเป็นอันดับแรก

ในด้านกิจกรรมเพื่อสังคมนั้น ว่านหัวให้ความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยอย่างมาก เพื่อรับรองความปลอดภัยของสารเคมี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ขณะที่การพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถนั้นมุ่งเน้นไปที่การยกระดับการดูแลการเติบโตของพนักงาน ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาค (DEI) และใช้นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติอย่างเข้มงวด ส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชน การจัดการซัพพลายเออร์ และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งนับจนถึงปี 2565 นั้น อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุของพนักงานลดลงเหลือ 0.082 ครั้งต่อ 200,000 ชั่วโมงทำงาน และอัตราการลาออกอันเป็นผลจากการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานลดลงเหลือ 0.042 ครั้งต่อ 200,000 ชั่วโมงทำงาน บริษัทฯ มีพนักงานใหม่มากกว่า 5,000 คนในปี 2565 และอัตราการลาออกอยู่ที่ 3% แสดงให้เห็นความมั่นคงในการพัฒนาระยะยาว

ว่านหัวแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการศึกษาวัฒนธรรมและสวัสดิการสังคมในพื้นที่ที่ดำเนินการ บริษัทฯ บริจาคเงินให้โครงการบริจาคภายนอกและโครงการสวัสดิการสาธารณะไปกว่า 12 ล้านหยวน โดยมุ่งบรรเทาความยากจน ฟื้นฟูชนบท การศึกษา ปกป้องสิ่งแวดล้อม และการบริจาคเพื่อการกุศลผ่านองค์กรการกุศล นอกจากนี้ ว่านหัวยังจัดกิจกรรมชุมชนต่าง ๆ เช่น เอ็นเตอร์ไพรส์ โอเพน เดย์ (Enterprise Open Day), วอนเดอร์ แล็บ (Wonder Lab) และรางวัลทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของสาธารณชน

ความสำเร็จอันโดดเด่นในด้านจริยธรรม สะท้อนให้เห็นการอุทิศตนอย่างแน่วแน่ต่อการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม

ว่านหัว เคมิคอล ให้ความสำคัญกับการยกระดับการกำกับดูแล โดยมุ่งปรับปรุงโครงสร้างการกำกับดูแล ปรับปรุงกลไกการจัดการ และรักษาจริยธรรมทางธุรกิจ ทั้งยังมุ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบและการป้องกันการทุจริต เพื่อรักษามาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งในปี 2565 นั้น บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและปรับโครงสร้างใหม่ โดยลดระดับการจัดการและลดจำนวนบุคลากรนอกฝ่ายวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขาย จนช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายโอนธุรกิจภายในกว่า 95% ใน 1-3 ขั้นตอน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการได้อย่างมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการป้องกันการทุจริตผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่ปรับปรุงสำหรับพนักงาน และนับจนถึงปี 2565 ว่านหัว เคมิคอล ฝึกอบรมจริยธรรมธุรกิจภายในได้ครอบคลุม 100% และฝึกอบรมต่อต้านการทุจริตครอบคลุม 100% เช่นกัน

ในภายภาคหน้า ว่านหัวยังคงมุ่งมั่นในเส้นทางการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คาร์บอนต่ำ และยั่งยืน บริษัทฯ จะเร่งการเปลี่ยนไปสู่แหล่งพลังงานใหม่ เช่น พลังงานลม เซลล์แสงอาทิตย์ และไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดการพึ่งพาพลังงานแบบดั้งเดิม ว่านหัวจะนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารเคมี เพื่อลดการใช้พลังงานและปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ บริษัทฯ จะลงทุนในเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างครอบคลุม และสร้างนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและคาร์บอนเป็นศูนย์ โดยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยและพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ รองรับการดำเนินการระยะยาวเพื่อความยั่งยืน นำแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมารวมไว้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://en.whchem.com

เกี่ยวกับว่านหัว เคมิคอล

ว่านหัว เคมิคอล (Wanhua Chemical) (600309.SS) เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เคมีล้ำนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ อาศัยนวัตกรรมที่ต่อเนื่อง สิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่แข่งขันได้ให้กับลูกค้า

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2158185/image_5006291_5798430.jpg

3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ โดย: Media123

ทางเวป krapalm.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าว และการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง หากข่าวมีความผิดพลาด หรือต้องการให้ลบ สามารถแจ้งทีมงานได้